W czerwcu 2022 YPC wraz z 5 innymi organizacjami:
VŠĮ „Romų Integracijos Centras”, Fundacja W Stronę Dialogu, MALOKA, Stowarzyszenie Pomysł na Józefosław, Fundacja Jesteśmy dla Was) spotkaliśmy się w Wilnie, aby wspólnie realizować projekt Stronger Together (Between Cultures Between Words). Nasza wizyta była okazją do wymiany doświadczeń i budowania relacji międzykulturowych pomiędzy partnerami i nie tylko.

Program obfitował w różne formy spotkań – szkolenia (antydyskryminacyjne i wzmacniające organizacje), poznawanie innych kultur, inspirujące rozmowy. Nie zabrakło także zwiedzania pięknej stolicy Litwy.Wróciliśmy z now ymi pomysłami na nasze kolejne działania, a także z zacieśnionymi relacjami z członkami pozostałych organizacji.

Celem projektu STRONGER TOGETHER była kontynuacja idei międzynarodowego seminarium „Usłyszeć Innego/Inną” polegająca na wzmocnieniu dialogu międzykulturowego pomiędzy sześcioma organizacjami pozarządowymi z Polski i Litwy.Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

In June 2022, YPC together with 5 other organizations VŠĮ „Romų Integracijos Centras”, the W Stronę Dialogu Foundation, MALOKA, Pomysł Na Józefosław Association, the Jesteśmy dla Wad Foundation) met in Vilnius to jointly implement the Stronger Together (Between Cultures Between Words) project . Our visit was an opportunity to exchange experiences and build intercultural relationships between partners and others.

The program included various forms of meetings – training (anti-discrimination and strengthening organizations), learning about other cultures, inspiring conversations. We also visited the beautiful capital of Lithuania. We came back with new ideas for our next activities, as well as closer relations with members of other organizations. 

The aim of the STRONGER TOGETHER project was to continue the idea of the international seminar „Hear the Other” by strengthening the intercultural dialogue between six organizations. non-governmental organizations from Poland and Lithuania. Project financed by Iceland, Liechtenstein and Norway from the EEA Funds under the Active Citizens Program – National Fund .