STATUT FUNDACJI YOU PLAN CULTURE

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Fundacja You Plan Culture, zwana dalej „Fundacją”, oprócz pełnej nazwy może posługiwać się skrótem Youplanculture oraz logotypem.
 2. Fundacjazostała ustanowiona na czas nieoznaczony przez Łukasza Marka Ignasińskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym Repertorium A nr 134/2019 sporządzonym dnia 11 stycznia 2019 roku przez notariusz Irenę Czeczko, prowadzącą kancelarię notarialną w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 80.
 3. Fundacja posiada osobowość prawną i została powołana na czas nieokreślony.
 4. Siedzibą Fundacji jest miasto Toruń.
 5. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. 2018 r. poz. 1491) oraz Statutu.
 6. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2018 r. Nr 450).

§ 2

 1. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami
  z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa polskiego i prawa innych państw.
 2. Fundacja może ustanawiać swoje przedstawicielstwa w kraju i zagranicą.
 3. Dla celów współpracy z zagranicą, Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz tłumaczenia swojej nazwy w innych językach obcych.
 4. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, medale, odznaki oraz tytuły honorowe
  i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
 5. Fundacja może używać własnych znaków i pieczęci.
 6. Fundacja może tworzyć inne jednostki organizacyjne.
 7. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji, jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ROZDZIAŁ II

CELE I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 3

Celem Fundacji jest tworzenie, inicjowanie, wspieranie i opisywanie działań kulturalnych
i kulturowych oraz szerzenie tolerancji międzykulturowej i oddziaływanie poprzez kulturę
w sferze pożytku publicznego w zakresie:

 1. działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 2. rozwoju turystyki, krajoznawstwa i kulturoznawstwa oraz propagowania świadomego podróżowania;
 3. organizacji wydarzeń artystycznych oraz wspierania działalności artystycznej;
 4. działalności naukowej, badawczej, wspierania działalności oświatowej oraz prowadzenia programów edukacyjnych, w szczególności w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej;
 5. rozwoju i promocji nauk antropologicznych i społecznych;
 6. działań ukierunkowanych na rozwój nauki, edukacji i wychowania;
 7. działań na rzecz integracji różnych grup społecznych;
 8. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 9. działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
 10. budzenia świadomości i wrażliwości na drugiego człowieka, przeciwdziałania nietolerancji, ksenofobii i rasizmowi;
 11. działalności wspomagającej integrację wspólnot i społeczeństw lokalnych i rozwój społeczeństwa obywatelskiego;
 12. działalności na rzecz dzieci i młodzieży;
 13. wspierania inicjatyw młodych ludzi w zakresie kultury, sztuki oraz nauki;
 14. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 15. budowania relacji z Polonią i Polakami za granicą;
 16. wspierania wymiany kulturowej, artystycznej i naukowej oraz promocji kultury zarówno w Polsce jak i poza jej granicami;
 17. propagowania polskości za granicą i kultur zagranicznych w Polsce.

§ 4

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. organizowanie zajęć, kółek zainteresowań, kursów, warsztatów, konkursów, konferencji, spotkań, szkoleń- wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i rozrywkowych;
 2. organizowanie wydarzeń promujących kulturę polską za granicą oraz wydarzeń promujących kultury innych krajów w Polsce;
 3. organizowanie staży, wymian międzynarodowych, wolontariatu oraz wydarzeń szerzących ideę tolerancji i integracji międzykulturowej;
 4. szerzenie wiedzy z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego;
 5. aktywizację społeczności lokalnych w zakresie rozwoju inicjatyw kulturalnych, artystycznych, ekologicznych i społecznych;
 6. działalność edukacyjną, wydawniczą, badawczą i popularyzatorską;
 7. organizowanie produkcji teatralnej, filmowej, telewizyjnej, radiowej oraz działalność fonograficzną;
 8. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
 9. zbieranie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji zgodnych z celami Fundacji;
 10. przyznawanie i wypłacanie stypendiów;
 11. pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych;
 12. gromadzenie środków finansowych i materialnych na rzecz Fundacji;
 13. prowadzenie i finansowanie działalności wydawniczej, informacyjnej i promocyjnej zgodnie z celami Fundacji;
 14. współpracę z instytucjami naukowymi i badawczymi oraz innymi podmiotami zajmującymi się edukacją, kulturą, rozwojem lokalnym i regionalnym;
 15. dokumentacje, archiwizację, upowszechnianie i udostępnianie przejawów kultury minionej i współczesnej;
 16. współpracę i wspieranie działań osób prawnych lub fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji;
 17. udział w przedsięwzięciach służących rozwojowi Fundacji;
 18. organizowanie imprez oświatowych, szkoleń, kursów, seminariów i innych form kształcenia;
 19. organizowanie czasowych lub stałych placówek edukacyjnych, kulturalnych
  i naukowych;
 20. przeprowadzanie badań naukowych oraz wykonywanie analiz i ekspertyz;
 21. organizację wyjazdów i wypraw służących poznaniu kultury innych krajów;
 22. inne działania służące realizacji celów Fundacji;
 23. organizowanie i prowadzenie biura.

§ 5

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa, filie, projekty i inne jednostki organizacyjne w kraju za granicą.
  1. Fundacja może obejmować udziały w spółkach krajowych i zagranicznych oraz uczestniczyć we wszystkich dopuszczalnych powiązaniach organizacyjno-prawnych.
  1. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji oraz stowarzyszeń o podobnym celu działania.

§ 6

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, z której dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych.
 2. Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność statutową.
 3. Fundacja w zakresie odpłatnej działalności prowadzi działania takie jak:
 1. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza
  z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1);
  1. Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2);
  1. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
   i humanistycznych (PKD 72.2);
  1. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.3);
  1. Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5);
  1. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6);
  1. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90.0);
  1. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2);
  1. Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (PKD 18.1);
  1. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1);
  1. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzoną
   w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.6);
  1. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9);
  1. Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.1);
  1. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.2);
  1. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2);
  1. Reklama (PKD 73.1);
  1. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20. Z).
 2. Fundacja w zakresie nieodpłatnej działalności prowadzi działania takie jak:
 1. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza
  z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1);
 2. Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2);
 3. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
  i humanistycznych (PKD 72.2);
 4. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.3);
 5. Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5);
 6. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6);
 7. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90.0);
 8. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2);
 9. Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (PKD 18.1);
 10. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1);
 11. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzoną
  w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.6);
 12. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9);
 13. Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.1);
 14. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.2);
 15. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2);
 16. Reklama (PKD 73.1);
 17. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20. Z).

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA FUNDACJI

§ 7

Władzami Fundacji są:

a. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,

b. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Rada Fundacji

§ 8

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
  1. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
  1. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
  1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
  1. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
 2. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
 3. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
  za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 4. śmierci członka.
  1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

§ 9

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
 3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
 4. powoływanie i odwoływania członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,
 5. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
 6. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 10

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał- zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
 7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

Zarząd

§ 11

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
  1. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
  1. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
  1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 2. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
 3. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
  za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 4. śmierci członka Zarządu.
  1. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 12

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
  1. Do kompetencji Zarządu należy:
 2. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 3. realizacja celów statutowych,
 4. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 6. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 7. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 8. podejmowanie decyzji o zmianie statutu,
 9. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.
  1. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie
   z działalności Fundacji.

§ 13

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
  1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
  1. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
  1. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sposób reprezentacji

§ 14

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach składać może Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.

ROZDZIAŁ IV

MAJĄTEK FUNDACJI

§ 15

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1500 zł (tysiąc pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 16

 1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
 1. odpłatnej działalności statutowej lub/i działalności gospodarczej;
 2. dochodów z majątku Fundacji;
 3. darowizn, spadków, zapisów, kwest i zbiórek publicznych;
 4. dotacji i subwencji;
 5. grantów i funduszy celowych;
 6. odsetek bankowych;
 7. innych wpływów.
  1. Majątek Fundacji może być przeznaczony na realizację wybranego przez Fundację celu statutowego Fundacji, o ile ofiarodawcy lub spadkodawcy nie postanowili inaczej.
  1. W przypadku podjęcia działalności gospodarczej z majątku Fundacji zostaje wyodrębniona kwota 1000 zł (jeden tysiąc złotych) na działalność gospodarczą.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

 1. Statut fundacji może być zmieniany, także w zakresie celów określonych w akcie założycielskim.
  1. Zmiany Statutu dokonuje Zarząd Fundacji.

§ 19

 1. Fundacja ulega likwidacji wobec wyczerpania środków na prowadzenie przez nią działalności określonej jej celami oraz Statutem Fundacji.
 2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuję Fundator lub Rada Fundacji.
 3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego.

§ 20

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.