http://inleague-foundation.eu/


1) Promotion of education in Poland for foreigners.

  We want as many pupils, graduates and their parents, as possible to know about education in Poland.

 Show how other students are studying and what it offers great opportunities in the future.

 2) Assistance to international graduates in adaptation and solving social and domestic problems.

 At the very beginning of the path of adaptation to a new place of residence, there are, first of all, questions from the domestic side.  We know how to fix them quickly and efficiently, so we help new students to deal with it.

 3) Development of ideas and talents of graduates and students from abroad in Poland.

 Everyone has certain abilities and talents.  Some of them already know their own and some only being in search.

 We help in the development of new talents, ideas for graduates and the realization of everything planned and what seems unreal.

 4) Popularization of the idea of   international integration in the native country and abroad.

 One of our global and most important ideas is to unite students, pupils and graduates from all over the world.  Communication, exchange of ideas and experiences, mutual assistance should form the basis of international integration of students.


1) Популяризація освіти в Польщі для іноземців.

 Ми хочемо, щоб про освіту в Польщі знало якомога більше школярів, випускників та їх батьків.

Показати, як вчаться інші студенти і що це дарує великі можливості в майбутньому.

2) Допомога випускникам і іноземним студентам в адаптації та вирішенні соціальних і побутових проблем.

На самому початку шляху адаптації на новому місці проживання виникають, в першу чергу, питання з побутової сторони. Ми знаємо, як їх швидко і ефективно залагодити, і допомагаємо це зробити новим студентам.

3) Розвитку ідей і талантів випускників, студентів і випускників з-за кордону в Польщі.

Кожна людина має певні здібності і таланти. Хтось вже знає свої, а хтось тільки в їх пошуку.

Ми допомагає в розвитку нових талантів, ідей для випускників та здійснення всього задуманого і того, що здається нереальним.

4) Популяризація ідеї міжнародної інтеграції в рідній країні і за кордоном.

Одна з наших глобальних і найважливіших ідей – об’єднання студентів, школярів і випускників усього світу. Спілкування, обмін ідеями і досвідом, взаємодопомога повинні лягти в основу міжнародної інтеграції студентів.


1) Promocja edukacji w Polsce dla cudzoziemców.

   Chcemy, aby jak najwięcej uczniów, absolwentów i ich rodziców wiedziało o edukacji w Polsce.

  Pokzujemy, jak uczą się inni uczniowie i że oferuje to wspaniałe możliwości w przyszłości.

  2) Pomoc absolwentom i studentom zagranicznym w adaptacji i rozwiązywaniu problemów społecznych i domowych.

  Na samym początku ścieżki adaptacji do nowego miejsca zamieszkania pojawiają się przede wszystkim pytania ze strony krajowej.  Wiemy, jak to szybko i sprawnie naprawić i pomagamy w tym nowym uczniom.

  3) Rozwój idei i talentów absolwentów, studentów i absolwentów z zagranicy w Polsce.

  Każdy ma pewne zdolności i talenty.  Niektórzy już znają swoje, a niektórzy dopiero ich szukają.

  Pomagamy w rozwoju nowych talentów, pomysłów dla absolwentów oraz realizacji wszystkiego, co zaplanowano i co wydaje się nierealne.

  4) Popularyzacja idei integracji międzynarodowej w kraju i za granicą.

  Jedną z naszych globalnych i najważniejszych idei jest jednoczenie studentów, uczniów i absolwentów z całego świata.  Komunikacja, wymiana pomysłów i doświadczeń, wzajemna pomoc powinny stanowić podstawę międzynarodowej integracji studentów.