W październiku 2021 braliśmy udział w międzynarodowym seminarium z zakresu budowania dialogu międzykulturowego 'Usłyszeć inną/innego’
Ponad 30 osób z polskich i litewskich organizacji społecznych spotkało się w Krasnogrudzie, żeby rozmawiać o dialogu międzykulturowym. To trzydniowe seminarium w gronie osób budujących mosty pomiędzy różnymi kulturami, narodami i społecznościami. W programie zaplanowano m.in. warsztaty nt. metod pracy ze społecznością lokalną, rozmowy nt. sztuki jako narzędzia w dialogu międzykulturowym czy zgłębianie lokalnych opowieści.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

In October 2021, we took part in an international seminar on building intercultural dialogue 'Hearing the Other’

More than 30 people from Polish and Lithuanian social organizations met in Krasnogruda to talk about intercultural dialogue. This is a three-day seminar among people who build bridges between different cultures, nations and communities. The program includes, among others: workshops on methods of working with the local community, talks on art as a tool in intercultural dialogue and exploration of local stories.

Project financed by Iceland, Liechtenstein and Norway from the EEA Funds under the Active Citizens Program – National Fund .