Między 4, a 11 stycznia 2024 Maja Giętkowska i Łukasz Ignasiński polecieli na job-shadowing u organizacji Generation for Change CY.

Pierwsze dni były czasem na zapoznanie się z działaniami obu organizacji. Wymieniliśmy wiedzą i dobrymi praktykami dot. dialogu międzykulturowego! Nie zabrakło czasu na eksplorowanie miasta i jego przestrzeni. Po zakończonych działaniach w siedzibie ruszliśmy na wycieczkę po okolicy.

Nikozja nazywana jest ostatnią podzieloną stolicą Europy. Stolicę wyspy dzielą między siebie trzy podmioty: Republika Cypru, Turecka Republika Cypru Północnego oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych, zajmująca tak zwaną “Zieloną Linię”. Miasto wyróżnia się bogatą wielokulturowością, która wynika z długiej historii oraz różnorodności etnicznej i religijnej na wyspie. Pomimo trwającego konfliktu między społecznościami grecką i turecką.

Zwiedzanie skończyliśmy na lunchu z członkami GRC CY.

Po dniach wprowadzających przyszedł czas na działania. Podczas wizyty Łukasz poprowadził warszaty w wielokulturowej grupie związej z organizacją. Uczestnicy pochodzili z Japoni, Kamerunu, Portugalii i Cypru.
Wspólnie pracowaliśmy, a następnie omawialiśmy techniki teatralne, z których korzystamy w naszej pracy w YPC (m.in. podczas projektu „PoznajMY się). Tym samym sprawdzaliśmy jak różne wersje elementralnych ćwiczeń teatralnych działają jako kanał komunikacji w wielokulturowym środowisku.

Pod koniec wyjazdu zebraliśmy wideo-materiał do publikacji na temat podzielonej stolicy Cypru. Przeprowadziliśmy wywiady z przedstawicielami organizacji, które próbują integrować dwie strony konfliktu – opowiadzieli nam o funkcjonowaniu środowiska wielokulturowego w Nikozji.

W czwartek, 11 stycznia zakończyliśmy etap drugi „Unity in Diversity”. Na koniec razem z Orestisem z Generation for Change CY pracowaliśmy nad koncepcją dwujęzycznych rekomendacji i wytycznych dla osób pracujących z grupami wielokulturowymi.

Przed nami etap trzeci – ocena inicjatywy i przygotowanie rekomendacji wraz z wytycznymi w temacie – wzmacnianie dialogu międzykulturowego w obecnych i przyszłych projektach.

Between January 4 and January 11, 2024, Maja Giętkowska and Łukasz Ignasiński flew for a job-shadowing experience at the organization Generation for Change CY.

The initial days were spent getting acquainted with the activities of both organizations. We exchanged knowledge and best practices related to intercultural dialogue! There was also time for exploring the city and its surroundings. After completing the activities at the headquarters, we embarked on a tour of the area.

Nicosia is referred to as the last divided capital of Europe. The capital is divided among three entities: the Republic of Cyprus, the Turkish Republic of Northern Cyprus, and the United Nations, occupying the so-called „Green Line.” The city stands out for its rich multiculturalism, stemming from the island’s long history and ethnic and religious diversity. This is despite the ongoing conflict between the Greek and Turkish communities.

Our tour concluded with lunch with members of GRC CY.

After the introductory days, it was time for action. During the visit, Łukasz conducted workshops with a multicultural group associated with the organization. Participants came from Japan, Cameroon, Portugal, and Cyprus. We worked together, and then we discussed theatrical techniques used in our work at YPC (including during the „Let’s get to Know Each Other” project). In doing so, we explored how different versions of basic theatrical exercises serve as a communication channel in a multicultural environment.

At the end of the trip, we gathered video material for publication on the topic of the divided capital of Cyprus. We conducted interviews with representatives of organizations trying to integrate the two sides of the conflict – they told us about the functioning of the multicultural environment in Nicosia.

On Thursday, January 11, we concluded the second stage of „Unity in Diversity.” Finally, together with Orestis from Generation for Change CY, we worked on the concept of bilingual recommendations and guidelines for those working with multicultural groups.

Ahead of us is the third stage – evaluating the initiative and preparing recommendations with guidelines on strengthening intercultural dialogue in current and future projects.