[ENGLISH BELOW]

POECI i POETKI!

Zapraszamy Was na pierwszy w Toruniu
Imigrancki Slam Poetycki Babel!
23 kwietnia 2021 r. godz. 18:00 ONLINE

Poezja nie wyklucza,
choć szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
Nie dopuszcza się etykietowania,
nie szuka równiejszych,
nie unosi się rymem,
nie pamięta segregacji;
nie cieszy się z nieporozumień
lecz współweseli się z weną.
Brak rymu znosi,
Natchnieniu wierzy,
w emocjach pokłada nadzieję,
slamy przetrzyma.


Po wielu rozmowach, naradach i dyskusjach Fundacja You Plan Culture i klub OdNowa postanowiły połączyć siły i stworzyć coś o co nikt nie prosił, ale każdy potrzebował.

Wychowani na piosenkach Johna lenona, przekonani że „all you need is poetry”, postanowiliśmy zaprosić na toruńską scenę WSZYSTKICH, którym bliska jest poezja; tych którzy publikują na swoich „fanpejdżach” i tych, którzy wciąż piszą do szczelnie zamkniętej szuflady; tych, którzy byli już nagradzani i tych, którzy mdleją tuż po wyjściu na scenę.

Bez znaczenia jest język w którym mówicie i piszecie na co dzień!

Pierwszy raz otwieramy scenę Od Nowy na wszystkie języki świata!

Uwaga, slam odbędzie się online.


Chcesz wziąć udział? Nic prostszego!

By wziąć udział wystarczy do 16 kwietnia wysłać organizatorom wiersz o tematyce migranckiej. Co się kryje pod tym pojęciem? Wszystko!

  • granice i ich brak,
  • emigracje i imigracje (zarówno te do innych krajów, jak i w głąb samego siebie),
  • sytuacja polityczna i wojny, te rozumiane dosłownie i metaforycznie,
  • wyjazdy do dalekich krajów (Sosnowiec i Radom również się liczą),
  • poczucie obcowania i wyobcowania (zgubić się można wszędzie).

Wyślij go nam w języku polskim, lub swoim języku ojczystym (ale w tym przypadku dorzuć jeszcze polskie lub angielskie tłumaczenie) na adres poszerz.swiatopoglad@gmail.com

Walczcie słowem jak orężem – z systemem, ustrojem i emocjami. Piszcie i wysyłajcie do nas teksty, a my zaprosimy do siebie 20 osób z którymi spotkamy się online na Slamie Poetyckim.

Łączna pula nagród to 800 PLN

Chcesz tylko obejrzeć slam i głosować na zwycięzców> Kliknij w formularz, a dzień przed slamem wyślemy Ci link do spotkania na Zoomie: http://bit.ly/ObejrzyjSlam

MACIE PYTANIA? PISZCIE DO NAS:  poszerz.swiatopoglad@gmail.com


POETS!

We are pleased to invite you to the first one in Toruń Immigrant Slam Poetic BABEL!
April 23, 2021 18:00 ONLINE

Poetry does not except,
although it seeks applause,
is not proud,
does not indulge labeling,
does not redefine equality,
doesn’t blow with the rhyme,
Doesn’t dwell on divisions,
Does not derive enjoyment from misapprehension,
There again, rejoices with the afflatus,
Endures rhyme’s vacancy,
In afflation it trusts,
Pins faith on emotions,
Will outlast the slams.


Convinced that “All you need is… poetry”, we would like to invite on our stage in Toruń everyone who is close to poetry. Those who publish on their fan pages and those who still hide their work into a drawer; those who have already received awards and those who pass out right after going on stage.

The language in which you speak and write every day is irrelevant!

For the first time, we open OdNowa Stage to all languages of the world!

The slam will take place online.

Do you want to participate? Nothing easier!

Write a poem on the topic of migration. What does this mean? Everything!

  • borders and their lack,
  • emigration and immigration (both – to other countries and into oneself),
  • political situation and wars, those understood literally and metaphorically,
  • travelling to distant countries (short distance also counts),
  • feeling of communion and alienation (you can get lost anywhere).

Send it to us in Polish or your native language (but in this case, add a Polish or English translation) until April 16.

Fight with words as with weapons – against the system, structures and emotions. Write and send us texts. Then we will invite 20 people with whom we will meet at the Poetry Slam.

The total prize pool is PLN 800

You just want to watch the slam and vote for the winners? Click on the form and the day before the slam we will send you a link to the meeting at Zoom: http://bit.ly/ObejrzyjSlam

DO YOU HAVE ANY QUESTIONS? WRITE TO US: poszerz.swiatopoglad@gmail.com


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele-Funduszu Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG