Inicjatywa jest odpowiedzią na wyzwania związane z wielokulturowością w obszarach różnorodności, równości i inkluzji oraz wspiera obszary Programu Aktywni Obywatele.

Część pierwsza to akcja online (przed wizytą), podczas której obie organizacje przedstawią się i wymienią swoimi międzykulturowymi doświadczeniami oraz bieżącymi potrzebami. Odbędzie się również kilka sesji online, aby omówić strukturę przyszłej wspólnej publikacji.

Part one is an online action (before the visit) where both organisations present themselves and exchange their intercultural experiences and current needs. They will also have few online sessions to discuss the structure of future joint publication.

Część druga to tygodniowa wizyta w Atenach zaplanowana jako:

  • 5-dniowe obserwowanie pracy – podczas którego członkowie You Plan Culture zdobędą wiedzę na temat budowania dialogu w wielokulturowych Atenach oraz zarządzania organizacją. Ponadto, obie organizacje będą współpracować nad opracowaniem materiałów edukacyjnych (publikacja), które wspierają międzykulturowy dialog i inkluzję. Planują również przygotować koncepcję wspólnej inicjatywy do wdrożenia w przyszłości.
  • 1-dniowe warsztaty – podczas których You Plan Culture zaprezentuje swoje metody pracy oparte na działaniach teatralnych i przeszkolą członków Imagine Heritage.
  • 1-dniowe spotkanie integracyjne – podczas którego obie organizacje będą miały możliwość dzielenia się doświadczeniami na temat stereotypów, dyskryminacji i mowy nienawiści, jak również historii i sytuacji geopolitycznej swoich krajów.

Part two is a one-week visit to Athens planned as follows:

  •  5-day job-shadowing – during which members of You Plan Culture will get know-how concerning building dialogue in multicultural Athens, as well as learn organisation management. Moreover, both organisations will collaborate on developing educational materials (publication) to foster intercultural dialogue and inclusion. They also plan to prepare a concept of a joint initiative to implement in the future.
  • 1-day workshops – during which You Plan Culture will show their work methods based on theatrical activities and train members of Imagine Heritage.
  • 1-day integration meeting – during which both organisations will have an experience sharing opportunity on the subjects of stereotypes, discrimination, and hate speech based on actions, as well as, the history and geopolitical situation of their countries.

Część trzecia (po wizycie) ocenia inicjatywę i przygotowuje animowaną publikację z wytycznymi dotyczącymi wzmacniania międzykulturowego dialogu oraz inkluzji, dedykowaną osobom i organizacjom pracującym nad budowaniem wielokulturowych społeczeństw. Materiał edukacyjny będzie również pomocny podczas realizacji obecnych i przyszłych projektów. Ponadto, obie organizacje będą rozpowszechniać wyniki projektu.

Part three (after the visit) evaluates the initiative and prepares an animated publication with guidelines on strengthening intercultural dialogue, as well as inclusion dedicated to people and organisations working on building multicultural societies. This educational material will be also helpful for us during implementation of current and future projects. Moreover both organisations will disseminate the project`s results.

Nasze cele / Our goals

  1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności oraz poznanie narzędzi innych organizacji w zakresie międzykulturowego dialogu.
  2. Opracowanie wspólnych rekomendacji i wytycznych (przedstawionych w przygotowanej animowanej publikacji) dla osób i organizacji zajmujących się wielokulturowymi społeczeństwami. Materiał edukacyjny będzie również pomocny podczas realizacji obecnych i przyszłych projektów.
  3. Wzmocnienie partnerstw nawiązanych między uczestnikami inicjatywy oraz wymiana doświadczeń.
  4. Promowanie postaw tolerancji i zrozumienia wobec różnic kulturowych.

1. Broadening knowledge and skills and getting to know other organisations’ tools in intercultural dialogue.

2. Developing common recommendations and guidelines (shown in prepared animated publication) for people and organisations dealing with multicultural societies. This educational material will be also helpful for us during implementation of current and future projects.

3.Strengthening partnerships established between initiative participants and exchange of experiences.

4.Promoting attitudes of tolerance and understanding towards cultural differences.

Imagine Heritage

Głównym celem Imagine Heritage jest pełna pasji działalność na rzecz promocji i rozpowszechniania wszystkich aspektów dziedzictwa kulturowego. Działalność ta jest skierowana na tworzenie i realizację międzynarodowych współprac poprzez obywatelską, edukacyjną, naukową, technologiczną, regionalną i instytucjonalną interakcję wszystkich niezbędnych organizacji, obywateli i wolontariuszy.

Celem jest zbudowanie niezależnego organizmu międzynarodowego obywatelstwa kulturowego, który dynamicznie ewoluuje, kształtując i określając decyzje, działania oraz polityki.

Kładziemy nacisk na wielowymiarowe ponowne wykorzystanie dziedzictwa jako jednego dynamicznego ekosystemu (człowiek i natura jako jeden system), rozwijając działania, w których jakość życia dla wszystkich byłaby najwyższą wartością, jaką niesie ze sobą otwarte dziedzictwo na skalę globalną.

The principal purpose of Imagine Heritage is the passionate action for the promotion and dissemination of all aspects of the Cultural Heritage, an action oriented towards the formation and implementation of Internaional collaborations through the civic, educational, scientific, technological, regional and institutional interaction of all necessary organisations, citizens and volunteers.

To build an independent organism of International Cultural Citizenship in dynamic evolution , shaping and determine decisions , actions, policies.

To focus on the multidimensional reuse of heritage as one dynamic ecosystem ( human & nature as one system) developing activities where the quality of life for all would be the highest value of what means Open Heritage Globally.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org

Znajdź Nas w social mediach!