Informacja dotycząca ochrony danych osobowych Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzanych Pan/Pani danych osobowych jest:
  FUNDACJA YOU PLAN CULTURE,
  Marii Konopnickiej 13, 87-100 Toruń,
  Polska REGON 382597772
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) celem rozpowszechniania nagrania wideo.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji przedsięwzięcia, wskazany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane poza granice kraju z wyjątkiem sytuacji, gdy zainteresowany wyrazi zgodę ani użyte do profilowania.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem sytuacji, w których wymaga tego przepis prawa lub zainteresowany wyrazi na to zgodę.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do:
  a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
  lub ograniczenia przetwarzania
  b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
  c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  d) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.
 7. Odstąpienie od zgody na przetwarzanie danych prosimy kierować na adres: youplanculture@gmail.com

  Information on the protection of personal data

  Pursuant to Art. 13 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (GDPR), I inform you, that:

  1. The administrator of your personal data being processed is:
  YOU PLAN CULTURE FOUNDATION,
  Marii Konopnickiej 13, 87-100 Toruń,
  Poland REGON 382597772

  2.Personal data is processed on the basis of art. 6 sec. 1 lit. b of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing
  Directive 95/46 / EC (GDPR) for the purpose of disseminating the recording video.

  3. Personal data will be processed for the period necessary for the implementation
  of the project, indicated in the provisions of generally applicable law.

  4. Personal data will not be transferred outside the country, except when the person concerned agrees or used for profiling.

  5. Personal data will not be disclosed to other entities, except where required by law or the person concerned agrees to it.

  6.You have the right to:
  a) request access to personal data, rectification, deletion or limitation of processing
  b) object to processing, as well as the right to transfer data
  c) withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of th processing which was carried out on the basis of consent before its withdrawal,
  d) lodge a complaint with the Data Protection Office.

  7.Withdrawal from consent to data processing, please send to the following address: youplanculture@gmail.com