Inicjatywa jest odpowiedzią na wyzwania związane z wielokulturowością w obszarach różnorodności, równości i włączenia społecznego i jest powiązana z obszarami wsparcia Programu Aktywni Obywatele.

Część pierwsza to działanie online (przed wizytą), podczas której obie organizacje zaprezentują się i wymienią swoimi doświadczeniami międzykulturowymi i bieżącymi potrzebami.

Część druga to tygodniowa wizyta w Nikozji zaplanowana jako:

  • 5-dniowy job-shadowing – podczas którego członkowie You Plan Culture zdobędą know-how dotyczące budowania jedności w zróżnicowanym społeczeństwie na przykładzie jedynej podzielonej stolicy w Europie (Nikozja) oraz nauczą się zarządzania organizacją.
  • 1-dniowe warsztaty – podczas których You Plan Culture pokaże swoje metody pracy w oparciu o działania teatralne oraz przeszkoli członków Generation for Change CY
  • oraz 1-dniowe spotkanie integracyjne – podczas którego obie organizacje będą miały okazję do wymiany doświadczeń na tematy stereotypów, dyskryminacji i mowy nienawiści na podstawie działań, a także historii i sytuacji geopolitycznej swoich krajów

Część trzecia (po wizycie) to ocena inicjatywy i przygotowanie rekomendacji wraz z wytycznymi w temacie – wzmacnianie dialogu międzykulturowego w obecnych i przyszłych projektach.

Grupę docelową stanowią członkowie dwóch zaangażowanych organizacji – You Plan Culture (2 członków) i Generation for Change CY (1 mentor – doradca ds. integracji + 1 założyciel i dyrektor zarządzający oraz wszyscy członkowie zainteresowani wzięciem udziału w warsztatach i spotkaniach integracyjnych), a także jako odbiorcy obecnych i przyszłych projektów. Ponadto odbiorcami pośrednimi są osoby zainteresowane działalnością obu organizacji, szczególnie związane ze społeczeństwem wielokulturowym.

Główne cele inicjatywy:
1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności, poznanie narzędzi stosowanych przez inne organizacje działające w obszarze dialogu międzykulturowego.
2. Wypracowywanie wspólnych rekomendacji dotyczących pracy w bieżących i przyszłych projektach.
3. Wzmacnianie partnerstw nawiązanych pomiędzy uczestnikami inicjatywy i wymiana doświadczeń.
4.Promowanie postaw tolerancji i zrozumienia wobec różnic kulturowych.

The initiative is a response to the challenges of dealing with multiculturalism in areas of diversity, equality and inclusion and is associated with support areas of the Active Citizens Programme.

Part one is an online action (before the visit) where both organisations will present themselves and exchange their intercultural experiences and current needs.

Part two is a one-week visit in Nicosia planned as:

  • 5-day job-shadowing – during which members of You Plan Culture will get know-how concerning building unity in a diverse society on example of the only divided capital in Europe (Nicosia,) as well as learn organisation management.
  • 1-day workshops – during which You Plan Culture will show their methods of work based on theatrical activities and train members of Generation for Change CY
  • and 1-day integration meeting – during which both organisations will have an experience sharing opportunity on the subjects of stereotypes, discrimination and hate speech on the basis of actions, as well as, history and geopolitical situation of their countries.

Part three (after the visit) is an evaluation of the initiative and preparing recommendations with guidelines in the subject of – strengthening intercultural dialogue in current and future projects.

The target group are members of two organisations involved – You Plan Culture (2 members) and Generation for Change CY (1 mentor – integration advisor + 1 founder and managing director and all members interested in taking part in workshops and integration meeting), as well as receivers of current and future projects. Furthermore, indirect receivers are people interested in activities of both organisations, especially connected with multicultural society.

The main goals of the initiative:

  1. Broadening knowledge and skills, getting to know the tools used by other organisation working in the area of intercultural dialogue.
  2. Developing common recommendations for working in current and future projects.
  3. Strengthening partnerships established between initiative participants and exchange of experiences.
  4. Promoting attitudes of tolerance and understanding towards cultural differences.