Przedstawiamy kilka praktycznych zaleceń, opartych na doświadczeniu  Fundacji You Plan Culture i Generation For Change CY podczas stażu w Cyprze w styczniu 2024 roku. Wskazówki te mają na celu zachęcanie do długoterminowego uczestnictwa i zaangażowania w działaniach, które prowadzisz. Należy zauważyć, że nie wszystkie zalecenia mogą być zastosowane do każdej aktywności.

1. Poznaj swoich potencjalnych uczestników

Przede wszystkim ważne jest zrozumienie kulturowego i etnicznego pochodzenia wszystkich uczestników. Pozwala to  dostosować treści, cele i działania do ich potrzeb i preferencji. 

Wykorzystaj ankiety, wywiady lub zadania przed warsztatowe, aby zbierać cenne informacje, które wykorzystasz  do opracowania profili uczestników.

Dodatkowo, znajomość młodzieży pomaga w wyborze najbardziej odpowiedniej formy zajęć, czasu ich trwania i metody przekazywania treści na warsztatach. Dzięki temu warsztaty będą angażujące, istotne i efektywne.

2. Wytycz jasne cele i rezultaty

Jasna komunikacja jest kluczowa dla zwiększenia zaangażowania i motywacji podczas warsztatów. Uczestnicy na początku sesji powinni usłyszeć, czego się nauczą, dlaczego jest to istotne i jak mogą z tego skorzystać. 

Wykorzystanie metody SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) pomaga zdefiniować precyzyjne cele i rezultaty warsztatu. Kolejną skuteczną strategią jest wykorzystanie kalendarza lub planu działań, w którym szczegółowo opisane są główne tematy i kamienie milowe warsztatów. Odnoszenie się do planu w trakcie sesji, pomaga śledzić postępy i przypomina uczestnikom o celu i wartości warsztatów. Takie strukturalne podejście zapewnia skupienie wszystkich na osiągnięciu zamierzonych rezultatów.

3. Bądź przygotowany


Dobre przygotowanie do zajęć, pozwala skutecznie/swobodnie odpowiadać na pytania. Skrupulatnie zapoznaj się z materiałem i przyjdź odpowiednio wcześnie na miejsce, aby zapoznać się z otoczeniem. Pamiętaj o przygotowywaniu różnorodnych materiałów jest doskonałym sposobem, aby uczestnicy mogli zapoznać się z innymi kulturami, pomysłami i tradycjami z całego świata.

Na początku warsztatów podziel się informacjami o sobie i temacie danych zajęć. Przedstaw ogólny zarys dnia, odpowiedz na początkowe pytania i zainicjuj krótką aktywność typu „icebreaker” – na przykład poproś uczestników o podzielenie się swoim imieniem, nazwiskiem i ulubionym jedzeniem. „Icebreakers” pomagają w nawiązaniu pierwszych relacji w nowej grupie.

Podczas warsztatów reaguj na pytania w sposób jasny i precyzyjny. Jeśli nie jesteś pewien odpowiedzi,zapewnij uczestnikom, że postarasz się dowiedzieć na zadany temat więcej.. Takie podejście buduje zaufanie i zachęca do aktywnego uczestnictwa.

4. Użyj różnorodnych metod


Aby utrzymać zaangażowanie i motywację uczestników warsztatów, zróżnicuj swoje podejście, korzystając z różnorodnych metod i mediów do dostarczania treści i ułatwiania działań. Dąż do zrównywania aby uniknąć przytłoczenia lub zniechęcenia uczestników.

Upewnij się, że aktywności zmieniają się co 10-20 minut (krócej w przypadku warsztatów online).Miej na uwadzę, by każda aktywność była bezpośrednio powiązana z celami nauki i służła określonym celom w ramach programu. Aktywności nie powinny być wprowadzone wyłącznie w celu zajęcia uczestników; powinny raczej umożliwiać znaczące zaangażowanie i wzmacniać kluczowe przesłanie. Wyraźnie komunikuj cel każdej aktywności, aby budować silne połączenia z treścią.

Rozważ doświadczenie sensoryczne uczestników, odwołując się do wszystkich pięciu ludzkich zmysłów. Stwórz środowisko, które stymuluje estetykę i zachęca do wyrażania emocji. Zachęć uczestników do dzielenia się swoimi obserwacjami, co sprzyja pogłębieniu zaangażowania i związku z treścią warsztatów.

Może się zdarzyć, że niektórzy uczestnicy wydadzą się roztargnieni lub niespokojni. Traktuj to jako okazję do zatrzymania się i ponownego zebrania myśli. Znajdź logiczną przerwę w materiale, zatrzymaj szkolenie i pozwól wszystkim na krótką przerwę.. Uczestnicy również czerpią energię z twojego entuzjazmu, więc upewnij się, że zwiększasz swoją energię, gdy dostrzegasz takie zachowanie.

Uczestnicy często czują się bardziej komfortowo, zadając pytania w mniejszych grupach, gdzie mogą wymieniać się myślami. Stwórz małe grupy robocze wewnątrz klasy i zachęcaj do dyskusji i współpracy między uczestnikami. Pomaga to utrzymać uwagę i zaangażowanie. 

Ważne jest, aby uczenie było angażujące i zabawne, a wprowadzenie elementów gry jest świetnym sposobem na zwiększenie zainteresowania uczestników. Ustalanie celów, wprowadzanie wyzwań i nagradzanie uczestników natychmiast zainteresuje ich materiałem.

Kiedy twoi uczestnicy są w małych zespołach, niech wymyślą jego nazwę. Stwórz tablice wyników abypokazać, gdzie każda jest w stosunku do swoich kolegów To motywuje twoich uczestników do współpracy, zabawy i zaangażowania się w warsztaty.

5. Empatyzuj i podkreślaj


Upewnij się, że twoi uczestnicy czują się wysłuchani i wspierani, uwzględniając ich obawy i oferując pomoc w razie wątpliwości. Kiedy uczestnicy nie rozumieją celu warsztatów, zwykle tracą zainteresowanie. Niektóre osoby mogą wymagać dodatkowego wsparcia, takiego jak sesje indywidualne po zajęciach. Inwestowanie tego czasu pozwala zrozumieć ich konkretne potrzeby i frustracje, umożliwiając skuteczne wyjaśnienie, jak warsztaty znacznie poprawią ich codzienne rutyny.

6. Zachęcaj do uczestnictwa i opinii


Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa i opinii uczestników warsztatów jest kluczowe dla utrzymania ich zaangażowania i motywacji. Uczestnictwo obejmuje zapewnienie uczestnikom możliwości zadawania pytań, dzielenia się opiniami, wniosków, współpracy z innymi i stosowania tego, czego się nauczyli. Wykorzystaj techniki takie jak „icebreakers”, „warm-ups”, ankiety, burze mózgów, breakout rooms, oceny rówieśnicze i plany działań, aby stymulować interakcje i zaangażowanie.

Feedback, z kolei, obejmuje udzielanie i otrzymywanie konstruktywnych uwag, sugestii i pochwał w celu poprawy uczenia się i wydajności. Wykorzystaj techniki takie jak sprawdzanie, debriefing, ankiety, oceny i referencje, aby uzyskać i udzielić opinii, co motywuje uczestników i poprawia ogólną jakość uczenia się. Poprzez aktywne zaangażowanie uczestników i ułatwianie pętli feedbacku tworzysz dynamiczne i wspierające środowisko uczenia się, które utrzymuje uczestników zaangażowanych i zmotywowanych przez cały czas trwania warsztatów.

SŁOWNIK TERMINÓW

icebreakers – to krótkie ćwiczenia mające na celu rozładowanie napięcia, pobudzenie kreatywności i integrację uczestników warsztatów poprzez różnorodne metody,
warm-ups – rozpoczęcie warsztatów w sposób nieszablonowy, zabawny i zaskakujący, niekoniecznie związany z tematyką 
breakout rooms – praca w podgrupach (w przypadku warsztatów online) z wykorzystaniem platform typu Zoom, Teams
debriefing – forma rozmowy mająca na celu umożliwienie uczestnikom dzielenia się swoimi doświadczeniami, refleksjami, spostrzeżeniami i emocjami dotyczącymi określonego aspektu warsztatów

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org