„Unity In Diversity” jest odpowiedzią na wyzwania związane z wielokulturowością w obszarach różnorodności, równości i włączenia społecznego i jest powiązana z obszarami wsparcia Programu Aktywni Obywatele.

’Unity In Diversity’is a response to the challenges of dealing with multiculturalism in areas of diversity, equality and inclusion and is associated with support areas of the Active Citizens Programme.

Część pierwsza to działanie online (przed wizytą), podczas której obie organizacje zaprezentują się i wymienią swoimi doświadczeniami międzykulturowymi i bieżącymi potrzebami.

Part one is an online action (before the visit) where both organisations will present themselves and exchange their intercultural experiences and current needs.

Część druga to tygodniowa wizyta w Nikozji zaplanowana jako:

 • 5-dniowy job-shadowing – podczas którego członkowie You Plan Culture zdobędą know-how dotyczące budowania jedności w zróżnicowanym społeczeństwie na przykładzie jedynej podzielonej stolicy w Europie (Nikozja) oraz nauczą się zarządzania organizacją.
 • 1-dniowe warsztaty – podczas których You Plan Culture pokaże swoje metody pracy w oparciu o działania teatralne oraz przeszkoli członków Generation for Change CY
 • oraz 1-dniowe spotkanie integracyjne – podczas którego obie organizacje będą miały okazję do wymiany doświadczeń na tematy stereotypów, dyskryminacji i mowy nienawiści na podstawie działań, a także historii i sytuacji geopolitycznej swoich krajów

Part two is a one-week visit in Nicosia planned as:

 • 5-day job-shadowing – during which members of You Plan Culture will get know-how concerning building unity in a diverse society on example of the only divided capital in Europe (Nicosia,) as well as learn organisation management.
 • 1-day workshops – during which You Plan Culture will show their methods of work based on theatrical activities and train members of Generation for Change CY
 • and 1-day integration meeting – during which both organisations will have an experience sharing opportunity on the subjects of stereotypes, discrimination and hate speech on the basis of actions, as well as, history and geopolitical situation of their countries.
Job-shadowing | „Unity in Diversity”.
Job-shadowing | „Unity in Diversity”.
Job-shadowing | „Unity in Diversity”.

Część trzecia (po wizycie) to ocena inicjatywy i przygotowanie rekomendacji wraz z wytycznymi w temacie – wzmacnianie dialogu międzykulturowego w obecnych i przyszłych projektach.

RECOMMENDATIONS FOR ENGAGING MULTICULTURAL YOUTH IN INCLUSIVE ACTIVITIES
RECOMMENDATIONS FOR ENGAGING MULTICULTURAL YOUTH IN INCLUSIVE ACTIVITIES
RECOMMENDATIONS FOR ENGAGING MULTICULTURAL YOUTH IN INCLUSIVE ACTIVITIES

Part three (after the visit) is an evaluation of the initiative and preparing recommendations with guidelines in the subject of – strengthening intercultural dialogue in current and future projects.

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE ZAANGAŻOWANIA WIELOKULTUROWEJ MŁODZIEŻY W DZIAŁANIA WŁĄCZAJĄCE
REKOMENDACJE DOTYCZĄCE ZAANGAŻOWANIA WIELOKULTUROWEJ MŁODZIEŻY W DZIAŁANIA WŁĄCZAJĄCE
REKOMENDACJE DOTYCZĄCE ZAANGAŻOWANIA WIELOKULTUROWEJ MŁODZIEŻY W DZIAŁANIA WŁĄCZAJĄCE

Nasze cele / Our goals

 1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności, poznanie narzędzi stosowanych przez inne organizacje działające w obszarze dialogu międzykulturowego.
 2. Wypracowywanie wspólnych rekomendacji dotyczących pracy w bieżących i przyszłych projektach.
 3. Wzmacnianie partnerstw nawiązanych pomiędzy uczestnikami inicjatywy i wymiana doświadczeń.
 4. Promowanie postaw tolerancji i zrozumienia wobec różnic kulturowych.
 1. Broadening knowledge and skills, getting to know the tools used by other organisation working in the area of intercultural dialogue.
 2. Developing common recommendations for working in current and future projects.
 3. Strengthening partnerships established between initiative participants and exchange of experiences.
 4. Promoting attitudes of tolerance and understanding towards cultural differences.

Generation for Change CY

Generation for Change CY angażuje się w pozytywne zmiany społeczne poprzez wspieranie bezbronnych i marginalizowanych społeczności – w tym między innymi osób o niskim statusie społeczno-ekonomicznym, uchodźców, osób ubiegających się o azyl, migrantów i wszelkich osób doświadczających dyskryminacji. Staramy się wykorzystać siłę różnorodności, aby opowiadać się za sprawiedliwym i włączającym społeczeństwem.

Generation for Change CY is committed to positive social change through supporting vulnerable and marginalised communities – including but not limited to persons of low socioeconomic status, refugees, asylum seekers, migrants, and any persons facing discrimination. We seek to harness the power of diversity to advocate a fair and inclusive society.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org

Znajdź Nas w social mediach!