REGULAMIN WARSZTATÓW MIĘDZYKULTUROWYCH„ KONTYNENTY”, ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ YOU PLAN CULTURE i WSB W TORUNIU

I. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WARSZTATÓW „KONTYNENTY”

1) Organizatorem warsztatów jest Fundacja You Plan Culture w partnerstwie z WSB w Toruniu w ramach projektu „Wielokulturowi Sąsiedzi” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, finansowanego z Funduszy EOG

2) Zajęcia w ramach warsztatów realizowane będą weekendowo od 13 marca do 24 kwietnia r. 

3) Formuła zajęć jest ściśle związana z dalszymi obostrzeniami dotyczącymi Covid 19. Organizator przewiduje trzy możliwe warianty realizacji:

a) Stacjonarnie – wszystkie zajęcia odbywają się w przestrzeniach WSB w Toruniu

b) Hybrydowo – część zajęć odbywa się się on line (platforma Zoom), a część stacjonarnie 

c) Online – całość warsztatu odbywa się w sieci. (platforma Zoom)

4) Zajęcia zakończą się pokazem scenicznym lub wideo-pokazem transmitowanym kanałami WSB i Fundacji

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH „ KONTYNENTY”

1) Program skierowany jest do uczniów i studentów (w wieku od 16 do 24 lat) , 

2) W przypadku niepełnoletnich, udział w programie potwierdzają rodzice lub opiekunowie prawni, 

3) Uczestnik zgłaszający się do udziału w programie zobowiązuje się do wzięcia udziału we wszystkich zajęciach. 

4) Udział w warsztatach jest darmowy.

5) Formularz zgłoszeniowy należy przesyłać do dnia  10 marca 2022

6) Ilość miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszenia.

7) Organizator do 3 dni roboczych od zgłoszenia powiadomi mailowo lub telefonicznie czy zgłoszony został zakwalifikowany do wzięcia udziału w warsztacie.

8) W przypadku dużej liczby zgłoszeń i niezakwalifikowania wszystkich kandydatów na listę uczestników programu, Organizator sporządzi rezerwową listę uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo wyboru uczestników z listy rezerwowej w przypadku rezygnacji uczestników z listy osób zakwalifikowanych.

9) Organizator w czasie trwania zajęć sprawuje opiekę nad uczestnikami warsztatu. Organizator nie ponosi jednak odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestnika innemu uczestnikowi warsztatów. Koszty takich szkód pokrywa  uczestnik, rodzic lub opiekun prawny uczestnika.

11)Organizator ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, które zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie.

12)Organizator nie ponosi odpowiedzialności  za uczestników w trakcie prowadzenia zajęć online.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Każdy uczestnik warsztatu jest zobowiązany przestrzegać regulaminu.

2) Koszt szkód poczynionych przez uczestnika programu pokrywa uczestnik, rodzic lub opiekun prawny dziecka.

3) Dane osobowe uczestników programu będą wykorzystywane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. UE L 119 z 4.05.2016 r.). Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w Formularzu Zgłoszenia jest warunkiem wzięcia udziału w zajęciach. Administratorem danych jest Organizator, który będzie je przetwarzał tylko i wyłącznie w celach zgodnych z działalnością statutową, a w szczególności w związku z organizacją warsztatów.

4) Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest oświadczenie o zapoznaniu się i przestrzeganiu niniejszego regulaminu podpisane przez pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

5) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

REGULATIONS OF THE INTERCULTURAL WORKSHOPS „CONTINENTS” ORGANIZED BY THE YOU PLAN CULTURE FOUNDATION AND WSB IN TORUŃ

I. BASIC ASSUMPTIONS OF THE WORKSHOP „CONTINENTS”

1) The organizer of the workshop is the You Plan Culture Foundation in partnership with WSB in Toruń as part of the „Multicultural Neighbors” project implemented from the grant of the Active Citizens – Regional Fund program, financed by the EEA Funds

2) Classes as part of the workshops will be carried out on the weekend from March 13 to April 24.

3) The formula of the classes is closely related to the further restrictions on Covid 19:

a) Stationary – all classes take place at WSB in Toruń

b) Semi stationary- some classes are held online (Zoom platform), and some are stationary

c) Online – the entire workshop takes place online. (Zoom platform)

4) The classes will end with a stage show or a video show broadcast on WSB and Foundation channels

II. CONDITIONS OF PARTICIPATION IN THE WORKSHOPS „CONTINENTS”

1) The program is aimed at pupils and students (aged 16 to 24),

2) In the case of minors, parents or legal guardians confirm participation in the program,

3) The participant applying to take apart in the program undertakes to participate in all classes.

4) Participation in the workshop is free.

5) The application form should be sent by March 10, 2022

6) The number of places is limited, the order of applications decides about admission. The organizer reserves the right to verify the application.

7) The organizer will notify by e-mail or by phone within 3 working days from the application whether the application has been qualified to participate in the workshop.

8) In the event of a large number of applications and failure to qualify all candidates for the list of program participants, the Organizer will prepare a reserve list of participants

9) During the course of the classes, the organizer takes care of the participants. However, the organizer is not responsible for any damage caused by a participant to another participant of the workshops. The costs of such damages are covered by the participant, the participant’s parent or legal guardian.

11) The organizer has the right to exclude from the classes people who disturb their course or behave inappropriately.

12) The organizer is not responsible for participants during online classes.

III. FINAL PROVISIONS

1) Each workshop participant is obliged to follow the regulations.

2) The cost of damage caused by the program participant is covered by the participant, parent or legal guardian 

3) Personal data of program participants will be used in accordance with the general regulation on the protection of personal data of April 27, 2016 (Journal of Laws UE L 119 of May 4, 2016). Personal data is collected on a voluntary basis, however, providing data in the Application Form is a condition for taking part in the classes. The data administrator is the Organizer, who will process them only for purposes consistent with the statutory activity.

4) The condition for participation in the workshop is a declaration of reading and complying with these regulations, signed by an adult participant or a parent / legal guardian of the child.

5) The organizer reserves the right to change the regulations.