REGULAMIN WARSZTATÓW KULINARNYCH „ŚWIAT OD KUCHNI”
REGULATIONS OF CUISINE WORKSHOPS – ŚWIAT OD KUCHNI


I. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WARSZTATÓW „ŚWIAT OD KUCHNI”
1) Organizatorem warsztatów jest Fundacja You Plan Culture w partnerstwie z Fundacją Emic.
2) Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Wielokulturowi Sąsiedzi” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, finansowanego z Funduszy EOG.
3) Warsztaty „Świat od kuchni” składają się z 3 spotkań kulinarnych poświęconych Białorusi, Chinom i Brazylii.
4) Program skierowany jest do osób pełnoletnich, zarówno Polaków, jak i migrantów mieszkających w Toruniu i okolicy.
5) Udział w warsztatach jest darmowy.
6) Istnieje możliwość wzięcia udziału we wszystkich trzech spotkaniach.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH „ŚWIAT OD KUCHNI”
1) Spotkanie odbędzie się w siedzibie Fundacji Emic – partnera wydarzenia.
2) Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 2 czerwca 2022.
3) Ilość miejsc jest ograniczona do 15 osób, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszenia.
4) Organizator do 3 czerwca powiadomi mailowo lub telefonicznie czy zgłoszona osoba została zakwalifikowana do wzięcia udziału w warsztatach.
5) W przypadku braku wystarczającej liczby uczestników programu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu naboru.
6) Uczestnik zgłaszający się na warsztaty zobowiązuje się do wzięcia udziału w spotkaniu.
7) Uczestnik może zrezygnować z udziału w warsztatach maksymalnie do 3 czerwca 2022.
8) Rezygnacja z udziału w warsztatach będzie przyjmowana wyłącznie drogą mailową na adres youplanculture@gmail.com
9) Uczestnik, który nie poinformuje o swojej nieobecności w odpowiednim czasie i formie zostanie wykluczony z możliwości wzięcia udziału w kolejnych
spotkaniach.
10) Organizator ma prawo do wykluczenia ze spotkania osób, które zakłócają jego przebieg lub zachowują się niestosownie.
11) Uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie, rozpowszechnianie oraz wykorzystanie swojego wizerunku w foto i wideo relacji ze spotkania.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Każdy uczestnik warsztatów jest zobowiązany przestrzegać regulaminu.
2) Dane osobowe uczestników programu będą wykorzystywane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. UEL 119 z 4.05.2016 r.). Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w Formularzu Zgłoszenia jest warunkiem wzięcia udziału w zajęciach. Administratorem danych jest Organizator, który będzie je przetwarzał tylko i wyłącznie w celach zgodnych z działalnością statutową, a w szczególności w związku z organizacją warsztatów.
3) Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym o zapoznaniu się i przestrzeganiu niniejszego regulaminu
4) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

I. BASIC ASSUMPTIONS OF THE WORKSHOPS
1) The organizer of the workshops is the You Plan Culture Foundation in partnership with the Emic Foundation.
2) Workshops are carried out as part of the project „Wielokulturowi Sąsiedzi” implemented with a grant from the Active Citizens – Regional Fund program, financed by the EEA Funds.
3) The „Świat od kuchni” workshop consists of 3 culinary meetings devoted to Belarus, China and Brazil.
4) The program is aimed at adults, both Poles and migrants living in Toruń and its vicinity.
5) Participation in the workshops is free.
6) It is possible to partcipate in all three meetings.

II. TERMS AND CONDITIONS OF PARTICIPATION IN THE WORKSHOPS BELARUS CUISINE
1) The meeting will be held in Emic Foundation – partner of the event.
2) The application form should be sent by June 02, 2022.
3) The number of places is limited to 15 people, the order of applications decides about admission. The organizer reserves the right to verify the application.
4) The organizer will inform by e-mail or telephone whether the registered person has been qualified to participate in the workshops by June 03, 2022.
5) If there are not enough program participants, the Organizer reserves the right to extend the recruitment period.
6) The participant applying for the workshop undertakes to participate in the meeting.
7) The participant may resign from participation in the workshops until June 02, 2022.
8) Resignation from participation in the workshops will be accepted only by e-mail to the address: youplanculture@gmail.com
9) A participant who fails to inform about his / her absence on time and in apprioriate
form will be excluded from the possibility of participating in subsequent meetings.
10) The organizer has the right to exclude from the meeting people who disturb its course or behave inappropriately.
11) The participant agrees to the recording, disseminaton and use of his image in the photo and video coverage of the meeting.


III. FINAL PROVISIONS
1) Each workshop partcipant is obliged to follow the regulations.
2) Personal data of program partcipants will be used in accordance with the general regulaton on the protect on of personal data of April 27, 2016 (Journal of Laws UE L 119 of May 4, 2016). Personal data is collected on a voluntary basis, however, providing data in the Applicaton Form is a conditon for taking part in the classes. The data administrator is the Organizer who will process them only for purposes consistent with the statutory
activities, in particular in connection with the organization of workshops.
3) The condition for participation in the workshops is a declaration in the application form that you have read and comply with these regulatons
4) The organizer reserves the right to change the regulations.